Business Plan Specialists s.r.o.

Nastartujeme Vaše podnikání. Pomůžeme naplánovat Vaši budoucnost. Zpracujeme podnikatelský záměr, prodejní a marketingovou strategii a finanční pozadí obsahující předpokládané procesy.

Businessplan.cz – váš partner v oblasti finančního a obchodního poradenství.

Naše společnost poskytuje širokou škálu služeb, od auditu účetnictví, přes daňové a mzdové poradenství až po právní rady.

Naším hlavním cílem je poskytovat komplexní služby na té nejvyšší úrovni, aby naši klienti prosperovali a snadno dosahovali svých cílů. Náš tým je složený z mnoha specialistů, což nám umožňuje poskytovat individuální řešení pro každého klienta, ať se jedná o malé podniky, střední firmy nebo velké korporace.

Věříme, že úspěch našich klientů je naším úspěchem. Společně můžeme dosáhnout velkých věcí. Těšíme se na spolupráci s vámi!

 

Představení jednotlivých služeb:

Audit účetnictví: V naší společnosti nabízíme komplexní služby v oblasti auditu účetnictví. Naši odborníci se zaměřují na kontrolu finančních výkazů a účetnictví společností, aby bylo zajištěno, že všechny transakce jsou správně zaznamenány a že společnost dodržuje všechny platné zákony a předpisy.

Audit čerpání dotací: Zajišťujeme kontrolu čerpání dotací z veřejných zdrojů, aby bylo zajištěno, že jsou využívány v souladu s podmínkami, které byly stanoveny poskytovatelem dotace.

Účetní služby: Nabízíme kompletní účetní služby včetně vedení účetních knih, přípravy účetních závěrek a daňových přiznání.

Vedení mzdové agendy: Naše služby v této oblasti zahrnují kompletní vedení mzdové agendy včetně výpočtu mezd, odvodů a daní.

Daňové poradenství: Naši odborníci Vám poradí, jak optimálně řešit daňové otázky tak, aby byla dodržena všechna legislativní nařízení a zároveň byly minimalizovány daňové zatížení.

Účetní a mzdové poradenství: Kromě běžných účetních a mzdových služeb nabízíme i poradenství v těchto oblastech. Pomáháme klientům zlepšit jejich interní procesy a postupy tak, aby byly efektivnější a souladu s platnou legislativou.

Další ekonomické a obchodní poradenství: Nabízíme také širokou škálu dalších ekonomických a obchodních poradenství, včetně finančních analýz, kalkulací, konsolidace, výměny dat a informačních systémů.

Konsolidace: Pomáháme společnostem konsolidovat jejich finanční výkazy tak, aby byly v souladu s platnými mezinárodními standardy.

Výměna dat: Nabízíme služby v oblasti výměny dat mezi různými informačními systémy, což umožňuje efektivnější a rychlejší komunikaci mezi různými odděleními a pobočkami společnosti.

Informační systém: Pomáháme společnostem vybrat a implementovat informační systémy, které nejlépe vyhovují jejich potřebám a požadavkům.

Zpracování finančních analýz: Naše služby v této oblasti zahrnují přípravu finančních analýz, které klientům pomáhají lépe porozumět své finanční situaci a rozhodovat se na základě pevných dat.

Kalkulace: Pomáháme klientům připravit kalkulace nákladů a příjmů, což je nezbytné pro správné rozhodování v oblasti investic a financování.

Pracovní a personální agentura: Naše agentura pomáhá společnostem najít vhodné kandidáty na volná pracovní místa a zároveň pomáhá uchazečům o práci najít vhodné zaměstnání.

Právní poradenství: Naše právníci poskytují odborné právní poradenství v široké škále právních otázek.

 

1) Audit účetnictví

Audit účetnictví je klíčovou službou poskytovanou společností businessplan.cz. Audit účetnictví prováděný naší společností zahrnuje komplexní kontrolu finančních výkazů a účetnictví společností.

Proč je audit účetnictví pro společnost přínosný?

 • Ověření správnosti účetnictví
 • Zlepšení vnitřních kontrol
 • Zvýšení důvěry
 • Podpora rozhodování

 

Ověření správnosti účetnictví

Audit účetnictví pomůže ověřit, zdali jsou účetní záznamy společnosti správné a zdali jsou finanční výkazy přesné a kompletní. Díky tomu má vedení společnosti, akcionáři, věřitelé a další zainteresované strany potvrzeno, že všechny transakce jsou zaznamenány správně, a že společnost dodržuje platné zákony a předpisy.

Zlepšení vnitřních kontrol

Audit účetnictví často odhalí slabá místa v kontrolních systémech společnosti, díky čemuž společnost může podniknout nezbytné kroky k nápravě.

Zvýšení důvěry

Správně provedený audit může zvýšit důvěru investorů, bank, dodavatelů a dalších obchodních partnerů.

Podpora rozhodování

Audit účetnictví může vedení společnosti poskytnout cenné informace a analýzy, které lze využít při rozhodování o budoucí strategii a řízení společnosti.

 

Z čeho se skládá audit účetnictví?

Audit účetnictví zahrnuje několik na sebe navazujících kroků a činností. Auditoví specialisté nejprve provedou důkladnou revizi účetních záznamů společnosti (to zahrnuje účetní knihy, bankovní výpisy, faktury, smlouvy a další relevantní dokumenty). Na to navazuje kontrola vnitřních kontrolních systémů společnosti a analýza finančních výkazů, díky čemuž je ověřeno, že všechna čísla jsou prezentována správně a že kontrolní systémy jsou účinné. Nakonec je vydána auditová zpráva, která obsahuje všechny závěry a případná doporučení k nápravě.

Jak probíhá audit účetnictví?

Audit účetnictví začíná setkáním našich auditových specialistů se zástupci společnosti. Úvodní schůzka slouží ke stanovení hlavních oblastí zájmu auditu a probrání potenciálních problémů.

Auditoví specialisté následně provedou důkladnou přípravnou práci včetně revize všech relevantních dokumentů a účetních záznamů. Samotný audit probíhá buď v sídle společnosti nebo v našich kancelářích, v závislosti na preferencích klienta.

Během auditu našich specialisté provádí řadu kontrol a testů, které mají za cíl ověřit správnost účetních záznamů a finančních výkazů.

Na závěr auditu naši odborníci klientovi předají auditovou zprávu, která obsahuje výsledky auditu a také doporučení k možným zlepšením.

  

2) Audit čerpání dotací

Audit čerpání dotací zahrnuje komplexní kontrolu procesu čerpání dotací. Díky tomu je zajištěno, že společnost dodržuje všechny podmínky stanovené v dotacích a samozřejmě také platné zákony a předpisy.

Proč je audit čerpání dotací pro společnost přínosný?

 • Ověření dodržení podmínek
 • Optimalizace využití dotací
 • Zlepšení procesů
 • Zvýšení důvěry

 

Ověření dodržení podmínek dotací

Audit čerpání dotací pomůže ověřit, zda společnost dodržela všechny podmínky stanovené pro čerpání dotací. To může být klíčové pro zachování dotací stejně jako pro předejití případných sankcí.

Optimalizace využití dotací

Auditem můžete odhalit, zdali dotace využíváte efektivně a zdali neexistují nevyužité zdroje či způsoby, jak byste z dotací mohli získat víc.

Zlepšení procesů

Díky auditu můžete odhalit chyby v procesech a kontrolních systémech společnosti. Případná náprava obvykle vede ke zvýšení efektivity.

Zvýšení důvěry

Správně provedeným auditem můžete zvýšit důvěru orgánů, přes něž dotace čerpáte, případně obchodních partnerů a dalších zainteresovaných stran.

 

Z čeho se skládá audit čerpání dotací?

Audit čerpání dotací probíhá v několika na sobě navazujících krocích. Auditoví specialisté začnou revizí všech souvisejících dokumentů (dotace, smlouvy, faktury a doklady o čerpání dotací). Dále se přechází ke kontrole, díky níž bude odhaleno, zdali dotace byly využity pro účely, na něž byly poskytnuty a zdali byly dodrženy všechny stanovené podmínky. Nakonec je provedena analýza finančních výkazů společnosti, která ukáže, že všechny čísla jsou prezentována správně. Na základě výsledků auditu pak naši odborníci vydají auditovou zprávu, která obsahuje všechny závěry a doporučení pro možné řešení případných problémů.

Jak probíhá audit čerpání dotací?

Na začátku auditu se naši odborníci setkají se zástupci společnosti a prodiskutují hlavní oblasti zájmu a potenciální problémy. Dále auditoví specialisté přejdou k důkladné přípravě, která obsahuje revizi všech potřebných dokumentů a účetních záznamů.

Samotný audit probíhá v závislosti na preferencích našeho klienta v sídle společnosti či v našich kancelářích. Audit sestává z několika kontrol a testů, jimiž se ověří, že dotace byly čerpány správně a byly přitom dodrženy všechny podmínky stanovené v dotacích. Na závěr auditu je vystavena auditová zpráva, v níž jsou rozepsány výsledky a případné doporučení na zlepšení procesů.

 

3) Účetní služby

Obchodní prostředí je z mnoha důvodů složité. Jedním z nich jsou také platné účetní a daňové zákony, které mohou činit značný problém nejen velkým korporacím, ale také začínajícím podnikatelům a malým společnostem. Pokud navíc účetnictví skutečně rozumíte, neušetří vám to pouze nervy, ale v konečném důsledku často také spousty peněz.

Společnost Businessplan.cz vám nabízí komplexní škálu účetních služeb. Můžete se na nás obrátit v případě vedení základního účetnictví i se složitějšími účetními případy či finančními analýzami. Naši odborníci mají bohaté zkušenosti a znalosti v oblasti účetnictví a dokážou vám pomoci s jakýmkoliv účetním problémem.

Jaké účetní služby poskytujeme?

Naše účetní služby zahrnují (mimo další) například:

Vedení účetních knih – zpracování všech účetních transakcí včetně faktur, pokladních dokladů, bankovních výpisů a dalších účetních dokladů.

Příprava finančních výkazů -  bilance, výkazy zisku a ztráty a výkaz cash flow podle platných účetních standardů.

Účetní a daňové poradenství – poskytování poradenství v oblasti účetních a daňových otázek, včetně optimalizace daní a plánování daní.

Zpracování mzdové agendy – mzdové listy, výpočet odvodů a daní a příprava přehledů pro sociální a zdravotní pojišťovny.

Správa majetku a závazků – správa majetku a závazků společnosti, včetně evidence dlouhodobého majetku, závazků a rezerv.

 

Proč se vyplatí využívat naše účetní služby?

 • Úspora času a nákladů
 • Dodržování předpisů
 • Optimalizace daní

 

Úspora času a nákladů

Správné vedení účetnictví bývá časově náročné a kromě toho vyžaduje specializované znalosti. Naše účetní služby vám umožní ušetřit čas a náklady spojené s nutností učit se novým zákonům i se samotným účtováním.

Dodržování předpisů

Naši odborníci mají bohaté zkušenosti a znalosti v oblasti účetnictví, díky čemuž vaše účetnictví bude vedeno správně a efektivně, a aby bylo v souladu s platnými účetními standardy a daňovými předpisy.

Optimalizace daní

Pomůžeme vám optimalizovat vaši daňovou zátěž a využít všech dostupných daňových úlev a slev.

 

4) Vedení mzdové agendy

Vedení mzdové agendy bývá klíčem ke spokojenosti zaměstnanců. Zároveň se jedná o nezbytnou činnost každé společnosti. Na businessplan.cz nabízíme ucelenou nabídku služeb v oblasti vedení mzdové agendy, zpracováním mzdových listů počínají, výpočtem odvodů a daní a přípravou přehledů pro sociální a zdravotní pojišťovny konče.

Co naše služby v oblasti vedení mzdové agendy zahrnují?

Od našich mzdových specialistů můžete požadovat vše, co se vedení mzdové agendy týká. Jedná se například o:

Zpracování mzdových listů – příprava a zpracování mzdových listů pro všechny zaměstnance.

Výpočet odvodů a daní – výpočet odvodů a daní a to včetně odvodů a daní na sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů.

Příprava přehledů – příprava a podání přehledů pro sociální a zdravotní pojišťovny.

Správa mzdových dat – správa a aktualizace mzdových dat a osobních údajů zaměstnanců.

Komunikace s úřady – zastupování společnosti při komunikaci s úřady (například finanční úřady, sociální pojišťovny, zdravotní pojišťovny atd.).

 

Jak probíhají naše služby v oblasti vedení mzdové agendy?

Než převezmeme vedení mzdové agendy ve vaší společnosti, potřebujeme se s vámi sejí a probrat vaše potřeby a požadavky. Na základě diskuze vypracujeme plán práce a odhad nákladů. Po jejich schválení se pustíme do práce na mzdových úkolech. Během celého procesu s vámi udržujeme pravidelnou komunikaci, abychom se ujistili, že jsou všechny vaše potřeby a požadavky řádně řešeny, na druhou stranu se však pracujeme zcela samostatně a zbytečně vás tak nepřipravujeme o drahocenný čas.

Proč se vyplatí využívat naše služby vedení mzdové agendy?

 • Dodržení předpisů
 • Úspora času a nákladů
 • Spokojenost zaměstnanců

 

Dodržení předpisů

Zajistíme, že vaše mzdová agenda je v souladu s platnými předpisy a zákony.

Úspora času a nákladů

Vedení mzdové agendy může být časově i finančně náročné. Naše služby vám pomohou ušetřit čas a náklady.

Spokojenost zaměstnanců

Správné a včasné zpracování mezd a odvodů přispívá ke spokojenosti vašich zaměstnanců.

 

5) Daňové poradenství

Daňové otázky mohou být komplikované a zmatené, zejména pokud nemáte odborné znalosti v oblasti daní a nechcete se zabývat předpisy a zákony. Na Businessplan.cz vám proto nabízíme profesionální daňové poradenství, které vám pomůže optimalizovat vaši daňovou povinnost a zajistit, že jednáte v souladu s daňovými předpisy.

Co naše služby v oblasti daňového poradenství zahrnují?

Naše služby v oblasti daňového poradenství sestávají například z:

Daňové plánování – pomáháme společnostem připravit a implementovat efektivní daňové strategie a minimalizovat tak daňové zatížení.

Revize daňových povinností – kontrolujeme vaši daňovou povinnost a zajišťujeme, že daně odvádíte správně a nedostanete se tak do žádných problémů.

Optimalizace daní – poradíme vám, jak optimalizovat vaše daňové zatížení a využít všechny dostupné daňové úlevy a slevy.

Komunikace s daňovými úřady – zastupujeme vaši společnost při komunikaci s daňovými úřady, ať se jedná o běžnou korespondenci nebo daňové kontroly.

Podpora při daňových kontrolách – poskytujeme podporu během daňových kontrol, včetně přípravy vyžádaných dokumentů a zastupování společnosti při jednání se samotnými úřady.

 

Jak probíhají naše služby v oblasti daňového poradenství?

Počáteční fáze našeho daňového poradenství zahrnuje důkladné hodnocení vaší daňové situace. Na základě tohoto hodnocení pro vaši společnost připravíme plán daňové optimalizace a strategie. Během celého procesu udržujeme pravidelnou komunikaci s vámi, abychom si byli jistí, že postupujeme podle vašich skutečných potřeb.

Proč se vyplatí využívat naše služby v oblasti daňového poradenství?

 • V souladu s předpisy
 • Úspora peněz
 • Odborné znalosti
 • Klid v duši

 

V souladu s předpisy

Zajistíme, že vaše společnost bude postupovat v souladu se všemi platnými daňovými předpisy.

Úspora peněz

Naše strategie daňové optimalizace vám pomůže ušetřit peníze tím, že využijete všech dostupných daňových úlev a slev.

Odborné znalosti

Naši specialisté mají dostatek znalostí a zkušeností v oblasti daňového poradenství, díky čemuž jsou vaše daně zpracovány správně a efektivně.

Klid v duši

Díky našim službám si můžete být jistí, že vaše daně jsou v pořádku a to výrazně pomáhá zmírňovat stres.

 

6) Účetní a mzdové poradenství

Vedení účetnictví a mzdy je základním kamenem úspěšného podnikání. Komplikované účetní a mzdové procesy mohou být časově náročné a nákladné, zejména pokud nemáte potřebné odborné znalosti. Na businessplan.cz nabízíme komplexní účetní a mzdové poradenství, které vám pomůže řídit vaše účetní a mzdové procesy efektivněji.

Co naše služby v oblasti účetního a mzdového poradenství zahrnují?

Na naše účetní a mzdové specialisty se můžete obrátit (mimo jiné) v těchto případech:

Účetní poradenství – pomáháme s přípravou účetních závěrek, s daňovými přiznáními, kontrolou účetních dokladů atd.

Mzdové poradenství – poskytujeme podporu v oblasti mzdového účetnictví, včetně výpočtu mezd, přípravy mzdových listů, registrace a odhlášení zaměstnanců a dalších souvisejících úkolů.

Optimalizace účetních a mzdových procesů – pomáháme s optimalizací účetních a mzdových procesů vaší společnosti, aby byly co nejefektivnější a nejlevnější.

Poradenství v oblasti daňových a právních otázek – poskytujeme rady v oblasti daňových a právních otázek souvisejících s účetnictvím a mzdami.

 

Jak probíhají naše služby v oblasti účetního a mzdového poradenství?

Naše služby začínají analýzou vašich stávajících účetních a mzdových procesů. Na základě této analýzy vám navrhneme způsoby, jak tyto procesy optimalizovat a vylepšit. Během celého procesu s vámi zůstáváme v kontaktu, abychom si byli jisti, že všechny otázky řešíme podle vašich aktuálních potřeb.

Proč se vyplatí využívat naše služby v oblasti účetního a mzdového poradenství?

 • Efektivity
 • Odborné znalosti
 • V souladu s předpisy
 • Klid na duši

 

Efektivita

Optimalizací vašich účetních a mzdových procesů můžete ušetřit čas a peníze.

Odborné znalosti

Naši specialisté mají bohaté zkušenosti a znalosti v oblasti účetnictví a mezd. Díky tomu jsou vaše účetní a mzdové záležitosti zpracovávány správně.

V soulad s předpisy

Zajistíme vám, že vaše společnost bude postupovat v souladu se všemi platnými účetními a mzdovými předpisy.

Klid na duši

Pokud víte, že vaše účetní a mzdové záležitosti jsou v rukou odborníků, získáte klid na duši a můžete se plně soustředit na další důležité aspekty vašeho podnikání.

 

7) Další ekonomické a obchodní poradenství

Podnikatelské prostředí se v současné době velice rychle mění. Pakliže se chcete dostat na vrchol svého podnikání, nebo na něm jste a rádi byste se na něm udrželi, musíte být dobře informovaní a připravení na nové výzvy. Odborníci z Businessplan.cz vám v navigaci v komplikovaném světě podnikání a financí rádi pomohou.

Co naše služby v oblasti dalšího ekonomického a obchodního poradenství zahrnují?

Specialisté z oblasti ekonomického a obchodního poradenství vám rádi pomohou například v těchto směrech:

Strategické plánování - pomáháme s vývojem a implementací strategických plánů, které vám pomohou dosáhnout vašich podnikatelských cílů.

Finanční analýza – připravíme vám důkladné finanční analýzy, díky nimž lépe porozumíte finanční situaci vaší společnosti a dokážete identifikovat příležitosti pro zlepšení.

Obchodní plánování - pomáháme s přípravou a aktualizací obchodních plánů, které jsou nezbytné pro úspěch vašeho podnikání.

Hodnocení podnikatelských rizik - pomáháme s identifikací a hodnocením podnikatelských rizik, která mohou ovlivnit vaše podnikání, a navrhujeme strategie pro jejich řízení.

Poradenství v oblasti fúzí a akvizic - poskytujeme poradenství v oblasti fúzí a akvizic, včetně hodnocení cílových společností, due diligence a přípravy dokumentace.

 

Jak probíhají naše služby v oblasti dalšího ekonomického a obchodního poradenství?

Na začátku je nezbytná analýza vašeho podnikání a potřeb vaší společnosti či vás samotných. Na základě této analýzy vám navrhneme strategie a plány, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů. Během procesu jsme zvyklí udržovat čilou komunikaci, která nám pomáhá přesně identifikovat vaše konkrétní potřeby a dosáhnout tak všech požadavků.

Proč se vyplatí využívat naše služby v oblasti dalšího ekonomického a obchodního poradenství?

 • Přizpůsobené řešení
 • Odborné znalosti
 • Komplexní přístup
 • Klid na duši

 

Přizpůsobené řešení

Naše služby jsou přizpůsobeny vašim konkrétním potřebám a cílům. Díky tomu si můžete být jisti, že dostanete nejlepší možné řešení přímo pro vaše podnikání.

Odborné znalosti

Naši odborníci mají bohaté zkušenosti a znalosti v oblasti ekonomiky a obchodu. Díky tomu je vaše podnikání vždycky v dobrých rukou.

Komplexní přístup

Nabízíme komplexní řešení, která zahrnují všechny aspekty ekonomického a obchodního poradenství, od strategického plánování po finanční analýzu a hodnocení rizik.

Klid na duši

Pakliže víte, že vaše ekonomické a obchodní záležitosti jsou v rukou odborníků, můžete se v klidu soustředit na další aspekty svého podnikání.

 

8) Konsolidace

Stojíte před výzvou řídit komplexní a rozmanité operace vaší společnosti? Potřebujete snížit náklady, zlepšit efektivitu a maximalizovat výkon? Naše služby v oblasti konsolidace jsou tady, aby vám pomohly transformovat vaše podnikání a dosáhnout úspěchu, který si zasloužíte.

Co naše služby v oblasti konsolidace zahrnují?

Na naše odborníky v oblasti konsolidací se můžete obrátit například s těmito záležitostmi:

Konsolidace finančních výkazů - pomáháme s přípravou konsolidovaných finančních výkazů, které zahrnují výkazy zisku a ztráty, rozvahy a cash flow vaší společnosti a jejích dceřiných společností.

Konsolidace dluhů - pomáháme s konsolidací dluhů vaší společnosti, což může zlepšit vaši finanční strukturu a snížit náklady na úroky.

Konsolidace operací - pomáháme s konsolidací operací vaší společnosti. To dokáže zvýšit efektivitu a snížit náklady.

Konsolidace dat - pomáháme s konsolidací dat z různých zdrojů. To může vést ke zlepšení kvality dat a k usnadnění rozhodování.

 

Jak probíhají naše služby v oblasti konsolidace?

Prvním krokem k zajištění vašich potřeb je pro nás pochopení vašeho podnikání. Seznámíme se proto se všemi potřebnými aspekty vaší společnosti a obchodními procesy. Následuje vytvoření plánu na míru, který přesně sleduje vaše specifické cíle. Během procesu konsolidace jsme v pravidelném kontaktu, abychom nesešli z cesty za vašimi cíli.

Proč se vyplatí využívat naše služby v oblasti konsolidace?

 • Efektivita
 • Odbornost
 • Řešení „na míru“

 

Efektivita

Naše služby v oblasti konsolidace vám pomohou zefektivnit vaše operace, snížit náklady a zlepšit finanční výkon vaší společnosti.

Odbornost

Naši odborníci mají bohaté zkušenosti a znalosti v oblasti konsolidace, což zajišťuje, že vaše podnikání bude v dobrých rukou.

Řešení „na míru“

Naše služby v oblasti konsolidace jsou přizpůsobeny vašim konkrétním potřebám a cílům. Díky tomu se dostáváte k nejlepšímu možnému řešení.

 

9) Výměna dat

Výměna dat je v dnešní době alfou a omegou každého úspěšného podnikání. Naše služba výměny dat je navržena tak, aby vám pomohla řešit tuto výzvu a zároveň maximalizovala vaši efektivitu a produktivitu.

Díky naší službě můžete bezpečně a snadno sdílet data mezi různými systémy a platformami, což eliminuje potřebu manuálního přenosu a zvyšuje rychlost jednotlivých procesů. Výměna dat může být realizovaná průběžně nebo může být naplánovaná na konkrétní časové období, v závislosti na vašich potřebách.

Kromě toho vám můžeme poskytnout služby v oblasti zabezpečení dat. Používáme nejnovějších technologie a protokoly pro šifrování dat. Díky tomu jsou vaše data chráněna během celého procesu výměny i po ní.

Jak probíhají naše služby výměny dat?

Vrháme se do akce hned od startu! První krok? Důkladná analýza vašich současných systémů a potřeb v oblasti výměny dat. Na základě této analýzy vám představíme na míru šitý plán. A jakmile dáte zelenou, pustíme se do implementace! Během celého procesu budete v obraze - udržujeme pravidelnou komunikaci, díky čemuž si můžete být jisti, že vše probíhá hladce.

Proč se vyplatí využívat naše služby výměny dat?

 • Efektivita
 • Flexibilita
 • Bezpečnost
 • Integrace

 

Efektivita

Automatizace procesu výměny dat eliminuje potřebu manuálního přenosu, což šetří váš čas a snižuje chyby.

Flexibilita

Naše služba je flexibilní a může být přizpůsobena vašim konkrétním potřebám a požadavkům.

Bezpečnost

Používáme nejnovější technologie a protokoly pro šifrování dat, aby vaše data byla v bezpečí během celého procesu.

Integrace

Naše služba umožňuje snadnou integraci s vašimi stávajícími systémy a platformami.

 

10) Informační systém

V dnešní digitální době je správně fungující informační systém základem úspěchu každého podnikání. Zajistěte, aby vaše data byla vždy bezpečná, přístupná a správně organizovaná. Naše služby v oblasti informačních systémů vám v tom pomohou.

Co můžete od našich služeb očekávat?

Analýza vašich potřeb - nejdříve se zaměříme na pochopení vašeho podnikání, vašich potřeb a požadavků. Na základě této analýzy navrhneme informační systém, který bude nejlépe vyhovovat vašemu podnikání.

Návrh a implementace - na základě vašich požadavků navrhneme systém, který bude pro vaše podnikání ideální. Poté se pustíme do implementace tohoto systému.

Školení a podpora - nejenže vám pomůžeme implementovat nový informační systém, ale také se postaráme o to, aby vaši zaměstnanci byli řádně proškoleni a se systémem uměli pracovat a samozřejmě také, aby byla k dispozici neustálá zákaznická podpora.

 

Proč je důležitý informační systém?

 • Efektivita
 • Bezpečnost
 • Optimalizace rozhodování
 • Zlepšení komunikace

 

Efektivita

Zlepšuje efektivitu podnikání tím, že automatizuje rutinní úkoly a usnadňuje přístup k informacím.

Bezpečnost

Zajistí bezpečnost vašich dat tím, že omezí přístup k citlivým informacím a zajistí, že data budou zálohována a chráněna před ztrátou.

Optimalizace rozhodování

Pomáhá v rozhodování tím, že poskytuje rychlý a snadný přístup k potřebným informacím.

Zlepšení komunikace

Umožňuje snadnou komunikaci mezi odděleními a pobočkami firmy.

 

Investice do kvalitního informačního systému může být pro vaše podnikání game changerem. Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, jak vám můžeme pomoci!

 

11) Zpracování finančních analýz

Finanční analýzy jsou základním kamenem každého úspěšného podnikání. Poskytují důležité informace, které vám pomáhají lépe porozumět finanční situaci vašeho podnikání, identifikovat příležitosti pro růst a odhalit potenciální problémy, které je třeba řešit.

Co zahrnuje naše služba zpracování finančních analýz?

Na naše odborníky v oblasti zpracování finančních analýz se můžete obrátit (mimo jiné) v těchto případech:

Analýza finančních výkazů- prověříme vaše finanční výkazy a uděláme z nich závěry. Díky tomu zjistíte, jak na tom vaše společnost je a případně i kde byste své podnikání mohli vylepšit.

Rozbor nákladů a výnosů - pomůžeme vám lépe pochopit, kam jdou vaše peníze, a identifikovat oblasti, kde můžete ušetřit nebo investovat více.

Analýza cash flow - analýza peněžních toků vám pomůže získat lepší přehled o tom, jak vaše firma nakládá s penězi, a identifikovat potenciální problémy s likviditou.

Hodnocení investic - pomůžeme vám hodnotit vaše investice a zjistit, zda přinášejí očekávané výnosy.

Prognóza a plánování - pomáháme vám vytvořit finanční prognózy a plány, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů.

 

Proč je důležité provádět finanční analýzu?

 • Lepší rozhodování
 • Identifikace příležitostí a problémů
 • Zlepší finanční výkon
 • Plánování budoucnosti

 

Lepší rozhodování

Poskytuje klíčové informace, které potřebujete k efektivnímu rozhodování.

Identifikace příležitostí a problémů

Pomáhá vám identifikovat oblasti, kde můžete růst, a problémy, které je třeba řešit.

Zlepšení finančního výkonu

Pomáhá vám optimalizovat vaše náklady a výnosy.

Plánování budoucnosti

Pomáhá vám vytvořit realistické finanční plány a cíle.

 

Nečekejte, až budete muset reagovat na problémy, které se již objevily. Buďte proaktivní a využijte naše služby zpracování finančních analýz již dnes!

 

12) Kalkulace

V obchodním světě je boj o každého zákazníka stále tvrdší. Proto je důležité mít v oblasti financí pevnou půdu pod nohama. Kalkulace – odhad nákladů, příjmů, marží a dalších kritických finančních ukazatelů – jsou váš cestovní kompas, nezbytný nástroj pro orientaci ve světě plném ekonomických nejistot. Naše služby v oblasti kalkulací jsou navrženy tak, aby vám dodaly nejen přesné, ale také strategicky cenné informace, které potřebujete k úspěšnému řízení vaší společnosti.

Co zahrnuje naše služba kalkulací?

Kalkulace nákladů - pomáháme vám vypočítat celkové náklady vašeho podnikání, včetně fixních a variabilních nákladů, tak aby bylo možné určit cenu vašich produktů nebo služeb.

Kalkulace cen - pomáháme vám určit optimální cenu vašich produktů nebo služeb tak, aby pokryla všechny náklady a zároveň byla konkurenceschopná.

Kalkulace marží – vypočítáme marži vašeho podnikání, což je klíčový ukazatel úspěchu.

Kalkulace návratnosti investic (ROI) – vypočítáme návratnost vašich investic. Díky tomu můžete zjistit, zdali jsou vaše investice efektivní.

Kalkulace bodu zvratu - pomáháme vám určit, kolik jednotek produktu nebo služby musíte prodat, abyste pokryli všechny náklady a začali vytvářet zisk.

 

Proč jsou kalkulace důležité?

 • Optimalizace cen
 • Efektivní řešení nákladů
 • Lepší rozhodování
 • Plánování budoucnosti

 

Optimalizace cen

Pomáhají vám určit optimální cenu vašich produktů nebo služeb.

Efektivní řízení nákladů

Kalkulace vám pomáhají lépe porozumět vašim nákladům a identifikovat oblasti, kde můžete ušetřit.

Lepší rozhodování

Poskytují klíčové informace potřebné pro úspěšné rozhodování.

Plánování budoucnosti

Kalkulace pomáhají vytvořit realistické finanční plány a cíle.

 

Neztrácejte čas a peníze tím, že budete hádat. Využijte naše služby kalkulací a získejte přesné informace, které potřebujete pro úspěšné řízení vašeho podnikání.

  

13) Pracovní a personální agentura

Sestavit odborně způsobilý tým, který se navíc dokáže ztotožnit s hodnotami vaší společnosti, bývá náročný úkol. Naštěstí jsme tady my. Usnadníme proces výběru zaměstnanců a pomůžeme vám zajistit, abyste kolem sebe měli lidi, kteří vám pomohou dosáhnout úspěchu.

Jak to funguje?

Analýza potřeb - začneme tím, že se společně podíváme na vaše otevřené pozice a požadavky, které k nim máte. To zahrnuje nejen technické dovednosti a požadovanou kvalifikaci, ale také osobnostní rysy, které by měl ideální kandidát mít.

Vyhledávání kandidátů - poté, co budeme mít jasnou představu o tom, koho hledáte, začneme vyhledávat vhodné kandidáty. Máme rozsáhlou databázi talentů a široké kontaktní sítě, které nám umožní pro vás najít ty správné pracovníky.

Výběrový proces - každý kandidát pečlivě prověřuje náš tým (osobní pohovory, testy dovedností a osobnostní testy). Tím zajistíme, že vybraný pracovník splňuje všechny vaše požadavky.

Představení kandidátů - po skončení výběrového procesu vám představíme nejlepší kandidáty, abyste mohli udělat konečné rozhodnutí.

 

Proč si vybrat naše služby?

 • Ušetříte čas
 • Přístup k talentům
 • Komplexní služby

 

Ušetříte čas

Nábor nových zaměstnanců může být časově náročný proces. My se o vše postaráme od začátku do konce, aby jste mohli věnovat svůj čas jiným důležitým věcem.

Přístup k talentům

Máme rozsáhlou databázi a kontaktní sítě. Díky tomu rychle identifikujeme vhodné kandidáty a ještě rychleji je dostaneme do vaší společnosti.

Komplexní služby

Kromě vyhledávání a výběru kandidátů vám můžeme pomoci i s administrativou související s náborovým procesem, jako jsou smlouvy, mzdová administrativa, atd.

 

14) Právní poradenství

Ztratili jste se v záplavě zákonů, nařízení a smluvních podmínek? Nebojte se, nejste sami! Právní záležitosti mohou být často jako labyrint, ve kterém se snadno ztratíte. Ať už jde o složitosti smluv, komplikace s žalobami, zaměstnanecká práva nebo jakékoliv jiné právní otázky, vždycky se vyplatí mít po ruce experta, který vám pomůže najít správnou cestu z problémů.

Jak vám můžeme pomoci?

Analýza situace - na začátku musíme do detailu pochopit vaši situaci. To zahrnuje revizi všech relevantních dokumentů, jako jsou smlouvy, dopisy, e-maily, atd.

Právní rada - na základě analýzy vaší situace vám poskytneme odbornou radu týkající se vašich práv a povinností, možných rizik a doporučeného postupu.

Zastupování - pokud bude potřeba, můžeme vás zastupovat před soudy, úřady, nebo v jednáních s třetími stranami.

 

Proč si vybrat naše služby?

 • Odbornost
 • Individuální přístup
 • Transparentnost

 

Odbornost

Naši právníci mají bohaté zkušenosti ve všech oblastech práva. Díky tomu vám poskytnou kvalifikovanou radu, ať už jde o jakýkoliv problém. 

Individuální přístup

Každá situace je jedinečná a proto vám nabízíme řešení, které bude přizpůsobené vašim konkrétním potřebám.

Transparentnost

Právní služby mohou být často nákladné, ale my vám poskytneme předem jasný přehled o všech možných nákladech, abyste nebyli nepříjemně překvapeni.